Licenční smlouva

Jméno: ______________________________________
se sídlem _____________________________________
(dále jen jako „poskytovatel“)

a

Jakub Tenčl Ph.D.
se sídlem Unit 16685, PO Box 6945, London, W1A 6US, Velká Británie
UTR: 6742758469
(dále jen jako „nabyvatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

LICENČNÍ SMLOUVU
podle § 2358 a následující zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Touto Smlouvou se poskytovatel zavazuje nabyvateli poskytnout oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k užití autorského díla (dále jen „licence“) s názvem _____________________, jehož bližší specifikace je obsažena v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „dílo“), a to k rozmnožování a k rozšiřování díla způsoby a v rozsahu dále uvedenými. Nabyvatel se zavazuje za poskytnutí licence zaplatit poskytovateli odměnu.
1.2 Poskytovatel prohlašuje, že je jediným autorem díla, že dílo je nezávislé a jeho užitím podle této Smlouvy nebude porušeno žádné právo třetí osoby ani právní předpis.
1.3 Poskytovatel odevzdal nabyvateli dílo v elektronické podobě před podpisem této Smlouvy, což strany podpisem Smlouvy potvrzují.

2. ZPŮSOB A ROZSAH UŽITÍ

2.1 Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje nabyvateli licenci k:

  • rozmnožování ve smyslu pořízení trvalých rozmnoženin díla samostatně, ve formě papírových knih v libovolném počtu,
  • rozmnožování ve smyslu pořízen trvalých rozmnoženin díla samostatně, ve formě elektronických knih, elektronickými prostředky v libovolném počtu
  • rozšiřování rozmnoženin díla pořízených podle čl. 2.1 odst. 1.,2.

2.2  Nabyvatel je povinen rozmnoženiny rozšiřovat zásadně prodejem, bezúplatně je oprávněn šířit rozmnoženiny pouze pro účely propagace dle čl. 2.4.
2.3  Nabyvatel je oprávněn dílo či jeho část užít i pro přiměřenou reklamu a jinou propagaci k podpoře rozšiřování (odbytu) rozmnoženin díla pořízených podle této Smlouvy.
2.4 Nabyvatel má právo užít 10 % z celkového počtu rozmnoženin na přiměřenou propagaci rozmnoženin díla bez povinnosti uhradit za ně poskytovateli autorskou odměnu.
2.5 Licence se poskytuje celosvětově a to s ohledem na způsob prodeje prostřednictvím kamenných nebo elektronických obchodů nabyvatele a jeho partnerů.
2.6 Licence se poskytuje na dobu 5 let od uzavření této Smlouvy.
2.7 Nabyvatel je povinen licenci využít a rozšiřování rozmnoženin díla zahájit do dne ________________.
2.8 Nabyvatel je oprávněn dílo užít jen v původní podobě, nesmí jej zpracovat, ani jinak upravit či měnit. Nesmí upravit či jinak měnit ani jeho název nebo označení autora. Veškeré úpravy jsou prováděny na žádost poskytovatele.
2.9 Licence se poskytuje v českém jazyce. V případě předchozího písemného souhlasu poskytovatele, má nabyvatel oprávnění nechat dílo přeložit do dalšího jazyka a v přeložené podobě jej užít.3.

3. VÝHRADNOST LICENCE

3.1 Licence na základě této smlouvy je výhradní. Poskytovatel nesmí poskytnout tuto licenci třetím osobám.
3.2 Poskytovatel je povinen zdržet se výkonu práva licence plynoucí z této Smlouvy po dobu jejího trvání.
3.3 Zároveň se poskytovatel zavazuje, že tuto licenci neposkytl před uzavřením této Smlouvy jakékoli třetí osobě.
3.4 Nabyvatel je povinen uvést na místě obvyklém copyrightovou výhradu (doložku) obsahující ©, jméno či název nabyvatele a rok zveřejnění díla.
3.5 Nabyvatel má právo poskytnout dílo a informace o něm před jeho zveřejněním pouze osobám bezprostředně se podílejících na plnění účelu této Smlouvy.
3.6 V případě porušení práv a povinností výše uvedených ustanovení bude taková smlouva neplatná.

4. PODLICENCE

4.1 Nabyvatel má právo poskytnout část nebo celé oprávnění k licenci třetím osobám bez předchozího souhlasu poskytovatele.

5. ODMĚNA

5.1 Nabyvatel má povinnost na základě této Smlouvy poskytnout poskytovateli přiměřenou odměnu s ohledem na účel licence, okolnosti užití, územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence.
5.2 Poskytovatel má nárok na podílovou odměnu v závislosti na výnosech nabyvatele z využití licence ve výši 70 %.
5.2 Odměna je splatná za kalendářní pololetí a to k 20. dni prvního kalendářního měsíce následujícího kalendářního pololetí. Ke stejnému datu má nabyvatel povinnost zaslat poskytovateli písemné vyúčtování odměny.
5.3 Odměnu je nabyvatel povinen splatit bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu autora.

6. AUTORSKÁ ROZMNOŽINA A KOREKTURA

6.1 Nabyvatel má povinnost poskytnout poskytovateli nejpozději před vydáním díla přiměřenou lhůtu k provedení drobných tvůrčích změn díla. Tyto změny nesmí vyvolat nepřiměřené náklady a změnu povahy díla (dále jen „autorská korektura“).
6.2 V případě záměrného neumožnění autorské korektury nabyvatele poskytovateli, má poskytovatel právo od této Smlouvy odstoupit dle § 2385 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
6.3 Nabyvatel je povinen poskytovateli poskytnout na náklady poskytovatele 1 kus rozmnoženiny díla vytvořené na základě této Smlouvy, a to nejpozději 5 dní před zahájením rozšiřování díla.

7. TRVÁNÍ SMLOUVY

7.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu trvání licence uvedené v čl. 2.6 této Smlouvy.
7.2 Tuto Smlouvu nezle po dobu jejího trvání vypovědět.
7.3 V případě porušení této Smlouvy podstatným způsobem dle § 2002 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník mají strany právo odstoupit, oznámí-li předem toto odstoupení písemně druhé straně.
7.4 Práva a povinnosti z této Smlouvy přechází na právní zástupce smluvních stran. V tomto případě mají smluvní strany oznamovací povinnost.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Tato Smlouva či její ustanovení mohou být měněny pouze písemně.
8.2 Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
8.3 Právní vztah plynoucí z této Smlouvy se řídí platnými právními předpisy České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákonem č. 121/2000Sb. autorský zákon.
8.4 Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.
8.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

V Praze dne ________________

 

Jakub Tenčl Ph.D.                                                         __________________________

 

Příloha č. 1 – Specifikace díla _____________________ 

Jakub Tenčl Ph.D.